Monthly Archives: maart 2013

Autoverkeer groeit in Utrecht met 10% per jaar

“De minimale ambitie is de groei van de automobiliteit in ieder geval te halveren in 2030”.  U leest het goed. Dat staat in het collegeprogram Utrecht: Groen, Open en Sociaal 2010-2014 dat de partijen PvdA, D66 en GroenLinks sloten. Inmiddels blijkt dat de groei tussen 2010 – 2030 niet gehalveerd wordt, maar in de buurt […]

De mythe van het bronbeleid

Sinds de vaststelling van de Europese Richtlijn 1999/30, waarin normen werden vastgelegd waar in 2005 (fijnstof) en 2010 (stikstofdioxide) aan moest worden voldaan, roepen gemeenten, provincies, regering, Bouwend Nederland en het VNG in koor dat het terugdringen van de luchtverontreiniging vooral moet komen door Europees bronbeleid. Waar Europa niet goed voor is! Met dat bronbeleid […]

Berekeningen onderschatten NO2-concentraties

De bijdrage van het verkeer aan de totale NO2-concentratie langs stadswegen in Utrecht en Amsterdam blijkt in de berekeningen fors te worden onderschat. Om de werkelijke verkeersbijdrage vast te stellen blijkt dat die vermenigvuldigd moet worden met een factor 1.7. Conclusie: of de rekenmodellen kloppen niet of de ingevoerde gegevens kloppen niet of het rekenmodel […]

Hoe onafhankelijk is het RIVM? (2)

Wie het verslag (*) leest over de beoordeling van de luchtkwaliteit in Nederland in 2010 dat in 2012 naar de Europese Commissie werd gestuurd, kan niet anders dan vaststellen dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) aan de verwachtingen beantwoordt. De meetresultaten lieten geen overschrijding zien van de jaargemiddelde grenswaarde concentraties PM10. Uit berekeningen bleek dat […]

Hoe de GG&GD zich heeft laten inpakken

In het Rekenkamerrapport Geen vuiltje aan de lucht (juni 2011)  stond dat het gezondheidsaspect er in het Utrechtse luchtkwaliteitsbeleid maar bekaaid van af kwam. Dat kwam, zo stelde de Rekenkamer terecht, doordat het luchtkwaliteitsbeleid in Utrecht het werkterrein is van de dienst Stadsontwikkeling en de GG&GD er niet bij betrokken wordt. Stadsontwikkeling is gericht op […]

Dure maatregelen verplaatsen de vervuiling

In deze bijdrage gaan we meer in detail in op het ontwerp Uitvoeringsprogramma 2013-2015, oftewel “Gezonde lucht voor Utrecht”. 1. Bij de uitbreiding van het aantal P&R parkeerplaatsen gaat het om niet meer dan 660 pp (p.13). Zelfs al zouden P&R parkeerplaatsen regelmatig worden gebruikt, dan is dat een druppel op de gloeiende vuurplaat (300.00 […]

“Gezonde lucht voor Utrecht”: veel geld, weinig wol

Op 27 februari 2013 heeft de gemeente Utrecht het ontwerp Uitvoeringsprogramma 2013-2015 gepubliceerd. Ondertitel: Naar een vernieuwd maatregelenpakket luchtkwaliteit. Laten we de maatregel bussen buiten beschouwing (de aanbesteding van nieuwe bussen is nog steeds niet rond en het betreft bovendien geen maatregel van de gemeente Utrecht maar van de regio), dan zou het pakket aanvullende […]

TNO: Utrechts verkeer vervuilt meer

Het Utrechtse verkeer vervuilt meer dan het landelijk gemiddelde, zo staat in de brief van het college van 26 februari 2013 aan de Commissie Stad en Ruimte. Dat is de reden dat het college veel verwacht van het instellen van een milieuzone voor personenauto’s. Het college bedoelt dus dat het instellen van een milieuzone voor […]

Dubbele verkeersboekhouding in Utrecht

In het in december 2012 gepubliceerde “Regio in beweging” (opgesteld door de gemeente Utrecht, samen met de provincie, het regiobestuur en het ministerie van InfraMil) viel te lezen dat het autoverkeer van en naar het centrumgebied tussen 2010 en 2020 min of meer zou verdubbelen. Het rapport spreekt over een “zeer forse groei van het […]

Invoering koopzondag, ongeacht luchtverontreiniging

Dat de invoering van de koopzondag, waartoe de gemeenteraad Utrecht op 7 februari j.l. besloot een toename tot gevolg heeft van het autoverkeer op de wegen die naar het stadscentrum leiden ligt voor de hand. Voor de gemeenteraad was dat in de discussie over de koopzondag geen punt van overweging. Ook niet voor raadsleden van […]