Hoe onafhankelijk is het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)?

Het antwoord is: niet. De NEN is een stichting. Die stichting stelt zich ten doel normen op te stellen voor alles en nog wat. Best nuttig, want als fabrikanten producten op de markt brengen die aan NEN-normen voldoen, weet je wat je koopt.

De overheid maakt veel gebruik van de NEN. Bijvoorbeeld in het Bouwbesluit door voor te schrijven dat materialen en constructies aan bepaalde NEN-normen moeten voldoen. Daardoor kan het lijken alsof de NEN een officiële overheidsinstantie is. Dat is het dus niet.

Een voorbeeld. Tegenwoordig moet bij een aanvraag voor een bouwvergunning een epc-berekening overgelegd worden (energie prestatie). Hoe die berekening moet worden uitgevoerd, daar heeft de NEN een normblad voor uitgebracht. Volgens dat normblad mag je bij de berekening, voor wat betreft stadsverwarming, uitgaan van een rendement van minimaal 110 %.

Een rendement van 110% betekent dat er meer energie (in dit geval warmte) uit komt dan er in wordt gestopt in de vorm van gas, olie, steenkool, biomassa. Dat kan natuurlijk niet, al was het maar vanwege de aanzienlijke warmte verliezen ivm kilometers lang transport door leidingen met veel bochten. Toch mag volgens de NEN een rendement aangehouden worden van minimaal 110%.

Dat 110% mag, is besloten door een commissie van de NEN, waarin ondernemend nederland ruim is vertegenwoordigd. Ondernemend nederland heeft weinig belang bij strenge milieu eisen. Wie er in de betreffende commissie zit, daar valt niet goed achter te komen.

Een ander voorbeeld. Om sigaretten minder schadelijk te maken zijn er internationale normen vast gesteld voor de mate waarin daarin teer, nicotine en koolmonoxide mag voorkomen. Volgens de sigarettenfabrikanten voldoen alle sigaretten die in Nederland op de markt worden gebracht daar aan. Volgens het RIVM geldt dat niet voor 40% van de onderzochte sigaretten.

De minister is niet bereid handhavend op te treden tegen de fabrikanten wier sigaretten teveel teer, nicotine en koolmonoxide bevatten en beroept zich daarbij op acceptabele overschrijdingsmarges die mede door de NEN zijn bepaald. In de betreffende NEN commissie zijn vertegenwoordigers van de tabaksindustrie in de meerderheid, 7 van de 10. Inmiddels niet meer, want het RIVM heeft zich uit de commissie teruggetrokken, dus nu bestaat de commissie nog uitsluitend uit vertegenwoordigers van de takaksindustrie.

Kortom: de NEN is alles behalve onafhankelijk want wordt gedomineerd door ondernemend nederland. Door in wet- en regelgeving voor te schrijven dat aan NEN- normen moet worden voldaan zorgt de overheid ervoor dat wij naar de pijpen van ondernemend nederland moeten dansen.

Zie: https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1767-lopende-juridische-zaken-van-stichting-rookpreventie-jeugd-1767