Utrechtse gemeenteraad stelt “pakket” maatregelen vast van 0,59 microgram/m3 NO2 (update)

Op de VVD en het CDA na schaarden alle fracties zich donderdagavond 3 oktober achter het “pakket” maatregelen waar wethouder Lintmeijer ruim drie jaar op heeft zitten broeden. Zoals al eerder bericht was de milieuzone personenwagens uit het pakket gehaald, zodat daar (al of niet na een referendum) naderhand over kan worden beslist. Het totale “pakket” behelsde daardoor 0,35 microgram/m3 NO2 bestelauto’s, 0,01 microgram/m3 NO2 stimuleren schoon vrachtverkeer, 0,14 microgram/m3 NO2 actieplan goederenvervoer, 0,07 microgram/m3 NO2 optimaliseren bouwlogistiek en 0,02 convenant U15 / Rij 2 op 5 (onderdeel beter benutten). Bij elkaar dus zegge en schrijven 0,59 microgram/m3 NO2.

De inzet van wethouder Lintmeijer is nog steeds om op alle wegen in 2015 de NO2-norm te halen. Hij wilde zelfs schoner uitkomen dan de norm. Hoe hij dat gaat doen, terwijl er grote overschrijdingen voor 2015 zijn berekend door de NSL-monitor 2012 (op basis van de door de gemeente zelf verstrekte verkeersgegevens), vroeg geen van de raadsleden zich af.

Overigens deed de raad meteen al een groot deel van het effect van de milieuzone bestelauto’s teniet door te beslissen dat EURO 3 niet geweerd zou worden. Verreweg de meeste bestelauto’s ouder dan EURO 4 zitten immers in de categorie EURO 3. Het effect van de milieuzone bestelauto’s zal daardoor, zoals André van Schie (VVD) terecht opmerkte, verwaarloosbaar zijn. Behalve dat een aantal kleine ondernemers met hoge vervangingskosten worden opgescheept.

Wat de gemeenteraad zich helemaal niet afvroeg is of de gemeente Utrecht wel op eigen houtje een milieuzone voor bestelwagens kan instellen. Dat is waarschijnlijk niet het geval, want daar is een verkeersbord voor nodig dat nog niet bestaat. Of zo’n verkeersbord er komt of niet wordt geregeld in het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Daar gaat de minister over. Of Schulz dat ziet zitten is echter zeer de vraag. Het zou dus zo maar kunnen dat de gemeenteraad gisterenavond een pakket maatregelen heeft vastgesteld van niet meer dan 0,24 microgram/m3 NO2.

Lintmeijer zegde overigens toe de maatregel “doseren” verder uit te werken in overleg met andere wegbeheerders (buurgemeenten en Rijkswaterstaat). Bekend is dat Rijkswaterstaat daar niets voor voelt. Effectief doseren op de invalswegen betekent immers dat er lange files ontstaan op de uitvoegstroken van de snelwegen. “Doseren” zal er dus op uitdraaien dat het totale aantal auto’s dat ’s ochtends de stad binnenkomt beter over de invalswegen wordt verdeeld, maar niet wordt teruggedrongen. De maatregel wordt niet voor niets omschreven als “slimme routes / slimme regelingen”.

André van Schie kwalificeerde het pakket maatregelen als symboolpolitiek. Volkomen terecht. De VVD en het CDA stemde tegen. De meerderheid van de gemeenteraad koesterde echter het gevoel een belangrijke stap in de goede richting te hebben gezet en gaf er de voorkeur aan moeilijke vragen uit de weg te gaan.