Toveren met het verkeersmodel

Voor de berekening van de luchtkwaliteit in een toekomstig jaar (bijvoorbeeld 2015) is het nodig te weten hoeveel auto’s, vrachtwagens en bussen er rijden op stadswegen waarvoor de luchtkwaliteitsberekening moet worden uitgevoerd. De verkeersintensiteit wordt per weg en zelfs per wegvak berekend door het Verkeersmodel Utrecht (VRU), een rekenmodel ontwikkeld door Goudappel Coffeng.

Om dat verkeersmodel de intensiteit in 2015 te kunnen laten berekenen moet dat verkeersmodel gevoed worden met een aantal invoergegevens. Per buurt moet het aantal inwoners en arbeidsplaatsen ingevoerd worden, maar ook het gemiddeld autogebruik per inwoner en arbeidsplaats, de capaciteit van de wegvakken, de gemiddelde snelheid op die wegen (de “modelsnelheid”).

De berekening van de intensiteit in 2015 is al meerdere keren uitgevoerd. Opvallend is dat de berekende intensiteit voor 2015 bij elke berekening weer lager uitkomt, waardoor ook de luchtkwaliteitscijfers in 2015 steeds minder ongunstig worden. Na veel aandringen en een gang naar de rechter kregen wij eindelijk de berekeningen onder ogen die werden uitgevoerd voor het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 en het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. Die berekeningen laten een spectaculaire afname zien van de ingevoerde intensiteiten voor het jaar 2015.

Om die afname te begrijpen is het goed te weten dat de gemeente begin 2008 cijfers over de luchtkwaliteit moest inleveren bij het rijk aan de hand waarvan het rijk bij de EU moest aantonen dat in 2015 zeker alsnog aan de EU-normen zou kunnen worden voldaan. Om dat aan te kunnen tonen werden om te beginnen de intensiteiten in 2015 flink omlaag gerekend. Die operatie zou daarna nog een paar keer worden herhaald, maar we laten nu het verschil zien tussen het ontwerp ALU 2006 en het ontwerp ALU 2008. In beide gevallen betreft het de zgn. autonome situatie: zonder maatregelen om de luchtverontreiniging terug te dringen.

De gemeente weigert n.a.v. wob-verzoeken documenten ter inzage te geven (die zouden er niet zijn) waaruit blijkt op basis van welk onderzoek en welke aannames de invoergegevens zijn vastgesteld voor de berekening van de intensiteiten van twee ALU’s. Verantwoordelijke wethouder voor het wob-besluit is Lintmeijer, de wethouder van GroenLinks die zich graag presenteert als kampioen van de transparantie. Op 10 maart 2014 wordt het beroep van de SSLU tegen deze weigering door de rechtbank behandeld.

vergelijking intensiteiten ontwerp alu's 2006-2008

Noot mbt de tabel. De code achter de straatnaam geeft het wegvak aan. Soms geeft de tabel de intensiteit van de twee rijrichtingen samen, soms alleen de intensiteit in één rijrichting. Bij de vergelijking is uiteraard telkens hetzelfde wegvak met dezelfde code genomen.