Monitoringsrapportage 2013 (RIVM): overschrijdingen in 2015

Zoals bekend moest aanvankelijk in 2010 aan de EU-norm voor NO2 worden voldaan. Omdat het luchtkwaliteitsbeleid in Nederland veel te laat op gang op kwam, werden al in 2005 voorbereidingen getroffen om uitstel te vragen aan de EU. Dat uitstel werd in april 2009 verleend omdat Nederland toezegde er voor te zullen zorgen dat op 1 januari 2015 alsnog aan de EU-norm wordt voldaan. Uit Monitoringsrapportage 2013, opgesteld door het RIVM, blijkt dat de norm in 2015 ook in Utrecht waarschijnlijk wordt overschreden.kans op overschrijding

De voor 2015 berekende overschrijding in Utrecht is overigens groter dan in eerder werd berekend. Het Utrechtse wagenpark blijkt inmiddels namelijk viezer dan het landelijk gemiddelde en de achtergrondconcentratie NO2 blijkt hoger te zijn. Het RIVM schrijft “Als de invoer voor de provincie uit 2012 voor het jaar 2015 wordt doorgerekend met de generieke gegevens uit 2013 (emissiefactoren en achtergronden) dan nemen de concentraties praktisch overal (aanzienlijk) toe”. Een detail uit onderstaand kaartje (p.89) laat zien dat het gaat om een extra overschrijding (rood) van meer dan 3 microgram/m3 NO2. Deze extra overschrijding wordt gedeeltelijke gecompenseerd (volgens het RIVM) doordat het verkeer op de snelwegen (volgens RWS) in 2015 lager lijkt te zijn dan werd aangenomen. De bijdrage van de snelwegen aan de NO2-concentratie in de stad Utrecht is echter op een afstand verder van 1000 meter van de snelweg nog maar heel gering. Dat betekent dus dat in het grootste deel van de stad (in elk geval in en rond het stationsgebied en de binnenstad) rekening gehouden moeten worden met een extra overschrijding in 2015 van minstens 3 microgram/m3 NO2.

toename overschrijding