Zitting gerechtshof ivm klaagschrift SSLU

Op 21 augustus vindt de hoorzitting plaats bij het gerechtshof Den Haag, waar de SSLU kan komen toelichten waarom zij vindt (samen met 86 mede ondertekenaars), dat de gemeente Utrecht strafrechtelijk moet worden vervolgd. De hoorzitting blijkt niet openbaar en alleen bestuursleden van de SSLU worden op de hoorzitting verwacht.

De advocaat-generaal heeft een advies uitgebracht. Zoals viel te verwachten (het OM had geweigerd om te vervolgen) is het Advies A-G om niet te vervolgen. Daartoe voert de A-G voornamelijk het argument aan van de zgn. strafrechtelijke immuniteit van de overheid. Volgens de Nederlandse jurisprudentie mogen burgers en ondernemers wél strafrechtelijk worden vervolgd, maar overheidsdienaren niet.

Sinds het zgn. Pikmeerarrest ligt het iets genuanceerder: de strafrechtelijke immuniteit van de overheid geldt alleen voorzover er sprake is van gedragingen die hebben plaatsgevonden bij de uitvoering van “exclusieve overheidstaken”.  Dat is omdat het wel erg oneerlijk zou zijn om overheidsdienaren niet te vervolgen voor strafbaar gedrag dat heeft plaatsgevonden bij de uitvoering van taken die ook door particulieren kunnen worden verricht en waar de particulier wél voor wordt vervolgd.

In het klaagschrift was uitvoerig uiteengezet dat het maken van luchtkwaliteitsberekeningen en het opstellen van rapportages daarover heel vaak door particuliere adviesbureaus wordt gedaan en dat dat dus geen exclusieve overheidstaak is. Op dat argument is de A-G niet ingegaan.

Het advies van de A-G geeft er overigens blijk van dat hij zich niet of nauwelijks verdiept heeft in de vele voorbeelden van ‘schoonrekenen’ en valse verklaringen van de gemeente die in het klaagschrift worden genoemd. Er is namelijk niet één voorbeeld waar hij concreet iets tegen inbrengt. Voor de A-G komt de hele kwestie “slechts” neer op een fors van verschil van mening tussen de klagers en de gemeente.

Mocht het gerechtshof het negatieve advies van de A-G volgen, dan zal de SSLU beroep instellen bij het EHRM.