EU onderzoekt klacht milieugroepen luchtkwaliteitsbeleid Nederland

Op 15 april schreef de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, samen met achttien andere milieugroepen, een klachtbrief aan Euro-commissaris Janez Potocnik over het falende luchtkwaliteitsbeleid van de Nederlandse overheid. Met de waarschuwing dat de Nederlandse overheid waarschijnlijk opnieuw uitstel zal proberen te krijgen om aan de fijnstof- en stikstofdioxidenorm te voldoen.( brief aan mr. janez potocnik)

Zoals bekend moest aanvankelijk op 1 januari 2005 aan de fijnstofnorm en op 1 januari 2010 aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) voldaan worden. Omdat het Nederlands luchtkwaliteitsbeleid pas laat en stroef  op gang kwam (namelijk nadat al aan de fijnstofnorm voldaan had moeten zijn) vroeg en kreeg de Nederlandse overheid in april 2009 toestemming van de EU om pas in 2011 aan de fijnstofnorm en in 2015 aan de NO2 norm te voldoen.

Omdat ook na het uitstel geen serieuze maatregelen werden genomen (integendeel, allerlei voorgenomen maatregelen werden juist geschrapt en er werd/wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van wegen en verhoging van de max. snelheid), was in 2011 nog op veel plaatsen sprake van overschrijding van de fijnstofnorm (in Utrecht zal dat ook in 2015 het geval nog zijn). Vast staat inmiddels dat ook in 2015 niet aan de NO2-norm zal worden voldaan. De gemeentebesturen van Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Arnhem hebben dat op 25 maart aan de minister geschreven.

Gemeenten proberen de schuld bij het rijk te leggen en het rijk geeft de EU de schuld: de EU zou meer en strengere normen moeten vaststellen voor de uitstoot van fijnstof en NO2 door auto- en vrachtmotoren. De waarheid is dat lokale overheden over tal van mogelijkheden beschikken om zowel het autoverkeer als de intensieve veehouderij aan banden te leggen, maar dat de politieke en ambtelijke bereidheid ontbreekt om dat te doen en het rijk niets doet om lokale overheden daartoe te dwingen.

Naar het oordeel van de klachtbriefschrijvers moet de EU beslist niet toegeven aan het verlangen van Nederland om nog meer uitstel, want zonder draconische EU-boetes en een daadwerkelijke dreiging dat bouwprojecten stil komen te leggen zullen Nederlandse overheden geen moeite doen om serieuze maatregelen te nemen om de lucht schoner te krijgen. Gezondheid (er overlijden elk jaar gemiddeld 18.000 Nederlanders door blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof) blijkt voor de Nederlandse overheid geen punt van overweging.

Heden ontvingen wij bericht dat de EU-commissie de klacht van de milieugroepen gaat onderzoeken.(bevestiging ontvangst klacht EU)